زبان مدرن درود! محمدرضا رشیدی(میلاد ) هستم؛مترجم و نویسنده مقالات و کتاب هایIT و همچنین پشتیبان سایت های وردپرس.ساکن نصفهان! در حال حاضر به عنوان مترجم و هماهنگ کننده ی روابط خارجه یک شرکت کار می کنم. امیدوارم از وقتی که برای خوندن مطالب میذارید،استفاده لازم رو ببرید! http://modern-english.mihanblog.com 2020-02-16T18:07:21+01:00 text/html 2015-01-22T06:31:55+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) هرگز! http://modern-english.mihanblog.com/post/57 <div align="center"><br><img src="http://www.abaenglish.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/30-660x200.jpg" class="attachment-slider" alt="25 Most Useful Phrasal Verbs" title="25 Most Useful Phrasal Verbs" height="200" width="660"><br><br><font size="2">هرگز دست از تلاش بر ندار و تسلیم نشو!<br><br><br></font></div> text/html 2014-12-21T10:40:44+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) اصطلاح امروز http://modern-english.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">طرف خیلی خودشو میگیره!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://miladbihamta.persiangig.com/modern-english/1378185_774890729243760_2873673973042350767_n.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-27T10:19:02+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) ارزش زمان در زبان انگلیسی http://modern-english.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/09355579916047421902.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2">در اول باید بگم امیدوارم صرف کردن وقت گران بهاتون در این وبلاگ بی نتیجه نباشه!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">خب بپردازیم به اصطلاح امروز.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.399999618530273px; text-align: start; direction: ltr;">"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana"</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.399999618530273px; text-align: start;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#252525" face="sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.399999618530273px;"><b>"Time flies"</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.399999618530273px; text-align: start; direction: rtl;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2">مطمئنا شما هم وققتون رو دوست دارید.کیه که دوست نداشته باشه! برای همین این دو اصطلاح رو وقتی استفاده می کنیم که می خواهیم بگوییم زمان خیلی زود سپری میشه و وقت طلاست و از این جور صحبتا !</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">مثال :</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="2">Hi Ali. Have you prepared your lecture?</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="2">Oh! I'm sorry. I was busy as a bee. In fact, time flies !</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2">به ادامه مطلب برید تا با تاریخچه ی مختصری از این اصطلاح آشنا بشید.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-07-26T10:07:24+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) کارت ویزیت من http://modern-english.mihanblog.com/post/54 با بیش از 4 سال سابقه ترجمه تخصصی متون ( انگلیسی به فارسی و برعکس)<div><br></div><div>آموزش خصوصی زبان انگلیسی در محل</div><div><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="2" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/35736150267681081821.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> text/html 2014-07-26T09:23:42+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) اصطلاح قشنگ "split hairS" http://modern-english.mihanblog.com/post/53 <font size="2"> گاهی اتفاق میوفته که در حال بحث راحع به 2 مورد جداگانه هستید که عمدتا فرق خاصی ندارند اما از روی حساسیت یا ... سعی می کنید تفاوت هایی هر چند ناچیز بین این دو مورد پیدا کنید !</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در این موارد دوستتون بتون میگه : داری زیاده روی می کنی ! به اصطلاح داری مو رو از مو تمیز میدی یا جدا میکنی که لفظاً کار بس دشواریه!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">این اصطلاح قشنگ چنین کاربری داره.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ی مثال زیبا رو هم براتون در نظر گرفتم .</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/46192039927042579239.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">They</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">don't</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">have</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">any</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">serious&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;"></span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">differences.</span></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;"><br></span></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">They</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">are</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">just</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><b><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">splitting</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">hairs.</span></b><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">Don't</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">waste</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">time</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><b><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">splitting</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span></b><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;"><b>hairs</b>.</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">Accept</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;"></span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">it</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">the</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">way</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">it</span><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">&nbsp;</span><span class="hvr" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: left;">is.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2014-07-22T10:02:30+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) اصطلاح پرکاربرد Let it go http://modern-english.mihanblog.com/post/52 <font size="2"> خیلی وقتا خیلی از دست خودمون شاکی میشیم و دلمون میخواد همه چیزو بسپریم به دست تقدیر و خلاصه از بند خیلی چیزا خودمونو رها کنیم.</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">به اصطلاح بگیم "بیخیال" &nbsp;یا "باداباد " !</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زبان انگلیسی هم از این قاعده مستثنی نیست !</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در علم روان شناسی هم گقته شده که برای آسایش بیشتر ذهن باید از بعضی موج ها که به طرف مغز آدم میان دوری کرد.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.abaenglish.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/let-it-go.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">Let it go</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2">این همون اصطلاح باحالس!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-09-20T10:28:11+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) 9 نکته برای آغاز هر چه بهتر سال تحصیلی جدید! http://modern-english.mihanblog.com/post/50 <div align="center"><font size="2">ذهن پریشون نویسنده:<br><br>چرا میره جلو عقربه هی ! متنفرم از ته دل من از اول مهر!<br></font><hr><p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Academic resolutions help students tune up their school habits and start the New Year off on the right foot. These nine academic resolutions help students put an end to the habits that can cause stress and can interfere with the learning process. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">1- Rise and Shine.</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> All students can use a little extra time in the morning. By setting alarm clocks 10 minutes earlier, students can reduce the morning rush and alleviate stress. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2- Tune Out. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TV and computers are the biggest student distractions, especially when it comes to homework. Students needn’t give up the computer or become TV-free, however. By simply eliminating one half-hour of screen time, students have more time to focus on schoolwork. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">3- Prepare at night. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Students can check items off their to-do list by preparing for school the night before. Choose clothing, re-pack book bags, and prepare lunches at night to reduce the morning rush. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">4- Get organized. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Resolve to use an agenda. Agendas help students stay on track so that homework and assignments are not forgotten. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">5- Stick to a schedule. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hang wall calendars in a visible spot and be sure to write down all school assignments, extra curricular activities, and social engagements. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">6- Hit the sheets. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">A better night’s sleep ensures that students are less sluggish more mentally alert during the school day. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">7- Hit the books. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Extra curricular reading is one of the best-known ways for students to build vocabulary and develop strong language skills. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">8- Eat right. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Healthy eating habits keep the brain active all day long. Avoid sugary treats and too-heavy meals, which can cause an attention crash. </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:left; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">9- Get outside. </span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Take in some fresh air, vitamin D, and get the blood pumping with some exercise. Exercise has been shown to increases circulation to the brain. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;<img src="http://www.oxfordlearning.com/blackboard_media/uploads/web-16.jpg" title="beyond tutoring" alt="beyond tutoring" height="180" width="232"> <img src="http://www.oxfordlearning.com/blackboard_media/uploads/web-15.jpg" title="Highschool tutoring" alt="Highschool tutoring" height="180" width="232"> <img src="http://www.oxfordlearning.com/blackboard_media/uploads/web-8.jpg" title="Learning to read" alt="Learning to read" height="180" width="232"> <br></span></p> </div> text/html 2012-08-14T07:24:39+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) کتاب آموزش جامع CSS (قسمت اول) http://modern-english.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><font size="2">و این هم از فصل اول کتاب آموزش جامع CSS به ترجمه و ویراستاری بنده!</font><br><br><br><img src="http://book.gooyait.com/wp-content/uploads/2012/08/book-css-1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="271" hspace="0" vspace="0" width="473"><br><br><br><p dir="RTL" align="justify"><font size="2"><strong>مقدمه کتاب</strong></font></p> <p dir="RTL" align="justify"><font size="2">طراحی روشی برای برقراری ارتباط با ایده های بصری است.در مدت چند ثانیه که چیزی را مشاهده می کنیم،باید قادر باشیم تا پیام های بصری آن را درک کنیم.آن چنان که آقای Milton Graser می گوید :طراحی،هنرِ داشتن تعامل با تمام وسایل و امکانات در دستردس است.</font></p> <p dir="RTL" align="justify"><font size="2">اگر چه طراحی وب یک رسانه بصری است،اما توسط یک زبان برای نمایش استایل ها به نام CSS &nbsp;ساخته میشود.در حالی که شما می توانید از برنامه هایی مانند فوتوشاپ و دریم ویور کمک بگیرید و طراحی تان را به کد تبدیل کنید،اما کمتر شما را ارضا خواهد کرد.برای اینکه بتوانید از طراحی خودتان کاملا راضی شوید،بهتر است یاد بگیرید که چگونه با استایل ها صحبت کنید</font>!</p><br><font size="2">نام کتاب:&nbsp;کتاب آموزش جامع CSS (قسمت اول)</font> <p dir="RTL"><font size="2">تعداد صفحات: ۶۱ صفحه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">فرمت کتاب: پی‌دی‌اف</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">قیمت کتاب: ۱۰۰۰ تومان</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">لینک خرید کتاب: <a href="http://gooyait.com/eshop/buy/8/">خرید&nbsp;کتاب آموزش جامع CSS (قسمت اول)</a></font></p><font size="2"><br><br></font><br></div> text/html 2012-08-07T09:11:24+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) پسر و دختر های Emo یا Retro http://modern-english.mihanblog.com/post/48 <div align="justify"><span dir="rtl"><font size="2">این جور آدم ها که به Emo معروفن ، البته به اشتباه توسط اکثر مردم اِمو تلفظ میشه،در حالی که ایمو باید خونده بشه ، به علت بیزاری از جامعه و به علت این که دوست ندارن زیاد در معرض دید قرار بگیرن و حسابی تو لک خودشون باشن،مدل موی خاصی دارن.یعنی موهاشون حداقل جلوی دید یکی از چشاشونو میگیره تا این طوری یخورده احساس آرامش کنن...</font></span><br><span dir="rtl"><font size="2"> اصل این کلمه ، Emotion هستش که همون مفهوم عواطف و احساسات رو میده.</font></span><br><span dir="rtl"><font size="2"> Retro هم بشون میگن اما ایمو رایج تره...</font></span><br><span dir="rtl"></span></div><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/55340067102344466544.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2012-05-29T05:13:15+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) کتاب راهنمای جامع گوگل پلاس ( Google Plus) http://modern-english.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center; "><font size="2"><span style="font-weight: bold; ">و باز هم کتابی دیگر...!</span><br><br></font><img style="width: 512px; height: 301px; " src="http://book.gooyait.com/wp-content/uploads/2012/05/google-plus.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><div style="text-align: center; "><font size="2">این کتاب که به تازگی به ترجمه بنده در کتابخانه گویا آی تی منتشر شده است،راهنمای جامعه استفاده از سرویس گوگل پلاس است.بتون پیشنهاد می کنم حتما بعد از مطالعه این کتاب در این سرویس عضو شوید.</font><br></div><br><div style="text-align: right; color: rgb(255, 0, 0); "><font style="font-weight: bold; " size="2">بخش هایی از کتاب</font>:<br></div> <div style="text-align: right;"><blockquote><div style="text-align: justify;"><br><font size="2">شاید شما هم اینک که در حال مطالعه این کتاب هستید،در MySpace،Facebook و… عضو باشید و یا حتی به تازگی وارد دنیای شبکه های اجتماعی شده باشید.به هر حال،مطمئنا از خود سوال می کنید که “چرا باید در Google +&nbsp; عضو بشوم؟”</font><br><br><font size="2">پاسخ،ساده است.گوگل!حتی اگر از قبل عضو شبکه های اجتماعی دیگری هستید،باید هر چه زود تر به عضویت گوگل + در آیید چون این شبکه اجتماعی ،به سرعت در حال گسترش است و در مدتی کم به یکی از محبوب ترین این شبکه ها تبدیل خواهد شد.همچنین همه ما می دانیم که زندگی اینترنتی،بدون استفاده از گوگل تقریبا غیر ممکن خواهد بود.</font><br><br><font size="2">در دسامبر ۲۰۱۱،به طور متوسط&nbsp; روزانه ۶۲۵ هزار نفر به عضویت گوگل + در می آمدند و گوگل پیش بینی می کند تا پایان سال ۲۰۱۲ ،۴۰۰ میلیون نفر عضو این شبکه اجتماعی باشند.گوگل سعی می کند تا خدمات خود را به صورت مفید و جذاب ارائه کند که پروژه گوگل + در راس این امور قرار دارد.</font><br><br><font size="2">شاید شایعاتی را مبنی بر ناموفق بودن پروژه گوگل + شنیده باشید،اما گوگل این شایعات را به شدت تکذیب کرد.نائب رئیس شرکت گوگل در مصاحبه با مجله نیویورک تایمز گفت:”نه تنها گوگل +ناموفق نیست،بلکه&nbsp; تا این لحظه هیچ چیزی را ندیده بودیم که به این سرعت رشد کند!”</font><br><br><font size="2">قضیه از این قرار است : ملحق شدن به گوگل + به معنای استفاده از تمامی خدماتی خواهد بود که گوگل در آینده ای نه چندان دور ارائه خواهد داد.</font><br><br><font size="2">از نتایج جستجو ی شخصی گرفته تا آپلود سریع تصاویر،شما به زودی ارزش گوگل + را جدای از کار اصلی آن که به اشتراک گذاری و کشف اطلاعات است،درک خواهید کرد</font>.<br></div><p><font size="2">&nbsp;</font><br></p></blockquote></div><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;" size="2">لینک دانلود در این صفحه:</font><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 238, 236); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: left; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 238, 236); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: center; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2">کتابخانه گویا آی تی</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 238, 236); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: center; "><a href="http://book.gooyait.com/1391/03/02/google-book-search-plus-google/" target="" title=""><img src="http://www.gooyait.com/uploads/gooya2.gif" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 3px; border-width: 1px; border-style: groove; border-color: rgb(133, 133, 133);"></a></p><br><br><br><br><br></div> text/html 2012-05-16T10:41:30+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) مطلب طنز در رابطه با خانم ها! http://modern-english.mihanblog.com/post/46 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR" style=""><br></span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><img style="width: 528px; height: 393px;" src="http://www.axgig.com/images/97153700361729043867.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR" style=""><br></span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">1</span><span dir="LTR">.the most important thing for a woman is financial security.</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">2. Although this is so important, they still go out and buy expensive clothes.</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">3. Although they always buy expensive clothes, they never have something To wear.</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span id="more-1752"></span><span dir="LTR">4. Although they never have something to wear, they always dress beautifully.</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">5. Although they always dress beautifully, their clothes are always just "An old rag".</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">6. Although their clothes are always \"just an old rag\", they still expect you to compliment them.</span></font></p><p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">7. Although they expect you to compliment them, when you do, they don't Believe you</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p> text/html 2012-04-29T14:52:24+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) Phrasal Verbs with Fall http://modern-english.mihanblog.com/post/45 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><img src="http://images.sciencedaily.com/2007/10/071010132314.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR">"FALL"</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">1.<span style="font-weight: bold;">Fall through</span> <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">= <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR">to fail</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">example-&gt; <span style="font-style: italic;">All his attempts fell through.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><img src="http://www.dailyspark.com/blog_photos/750805106.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">2</span></font><font size="2"><span dir="LTR">.<span style="font-weight: bold;">Fall about</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">=</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR"><span style="font-weight: bold;">to laugh uncontrollably.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR"><span style="font-weight: bold;"></span><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">example-&gt; <span style="font-style: italic;">We fell about when we heard her quick reply.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><img src="http://onlinehealthinsurancenews.com/wp-content/uploads/increase-decrease.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">3.</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span dir="LTR">Fall off</span></font><font size="2"><span dir="LTR"> </span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">= <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR">to be less;decrease.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR">example -&gt; <span style="font-style: italic;">Stock prices have fallen off.</span></span></font></p><br><font size="2"><span dir="LTR"></span></font> text/html 2012-04-05T06:34:47+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) Everythnig depends on U http://modern-english.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center; "><img style="width: 471px; height: 298px; " src="http://www.axgig.com/images/92710180469121219302.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><font size="2"><br></font><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; "><font size="2"><span dir="LTR">Someone’s telling u that:</span></font></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="2"><span dir="LTR">That's impossible!</span></font></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="2"><span dir="LTR">U can’t do it!</span></font></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="2"><span dir="LTR">Get rid of that!</span></font></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="2"><span dir="LTR">Just give up!</span></font></p> <br><font size="3"><span style="font-weight: bold; ">BUT</span><br><br></font><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="2"><span dir="LTR">This sentence has only 4 words but it has such a great impact on ur spirit that makes u enable to overcome all of those fake believes…</span></font></p> <br><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; ">“Nothing Is Impossible Because <br></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; ">Impossible itself says that</span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; ">.....I......M......POSSIBLE..!!!”</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><br></font></p> <font style="font-style: italic; " size="2"><span class="bodybold"> </span></font> <div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none; "><br></div><br><br><br></div> text/html 2012-03-14T12:20:07+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) No-Rooz http://modern-english.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><img src="http://www.axgig.com/images/37453684594652230972.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">No-Rooz, in word, means "New Day". It is the new day that starts the year, traditionally the exact astronomical beginning of the Spring. Iranians take that as the beginning of the year. This exact second is called "Saal Tahvil". No-Rooz with its' uniquely Iranian characteristics has been celebrated for at least 3,000 years and is deeply rooted in the rituals and traditions of the Zoroastrian (This was the religion of ancient Persia before the advent of Islam in 7th century A.D.). <br> <br> Iranians consider No-Rooz as their biggest celebration of the year, before the new year, they start cleaning their houses (Khaane Tekaani), and they buy new clothes. But a major part of New Year rituals is setting the "Haft Seen" with seven specific items. In ancient times each of the items corresponded to one of the seven creations and the seven holy immortals protecting them. Today they are changed and modified but some have kept their symbolism. All the seven items start with the letter "S"; this was not the order in ancient times. These seven things usually are: Seeb (apple), Sabze (green grass), Serke (vinager), Samanoo (a meal made out of wheat), Senjed (a special kind of berry), Sekke (coin), and Seer (garlic). Sometimes instead of Serke they put Somagh (sumak, an Iranian spice). Zoroastrians today do not have the seven "S"s but they have the ritual of growing seven seeds as a reminder that this is the seventh feast of creation, while their sprouting into new growth symbolized resurrection and eternal life to come. <br> <br> Wheat or lentil representing new growth is grown in a flat dish a few days before the New Year and is called Sabzeh (green shoots). Decorated with colorful ribbons, it is kept until Sizdah beh dar, the 13th day of the New Year, and then disposed outdoors. A few live gold fish (the most easily obtainable animal) are placed in a fish bowl. In the old days they would be returned to the riverbanks, but today most people will keep them. Mirrors are placed on the spread with lit candles as a symbol of fire. Most of the people used to place Qoran on their Sofreh (spread) in order to bless the New Year. But some people found another alternative to Qoran and replaced it by the Divan-e Hafez (poetry book of <a href="http://www.iranchamber.com/literature/hafez/hafez.php"><span style="color:blue">Hefez</span></a>), and during "Saal Tahvil" reading some verses from it was popular. Nowadays, a great number of Iranians are placing <a href="http://www.iranchamber.com/literature/shahnameh/shahnameh.php"><span style="color:blue">Shahnameh</span></a> (the Epic of Kings) of <a href="http://www.iranchamber.com/literature/ferdowsi/ferdowsi.php"><span style="color:blue">Ferdowsi</span></a> on their spread as an Iranian national book. They believe that Shahnameh has more Iranian identity values and spirits, and is much suitable for this ancient celebration. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">After the Saal Tahvil, people hug and kiss each other and wish each other a happy new year. Then they give presents to each other (traditionally cash, coins or gold coins), usually older ones to the younger ones. The first few days are spent visiting older members of the family, relatives and friends. Children receive presents and sweets, special meals and "Aajil" (a combination of different nuts with raisins and other sweet stuff) or fruits are consumed. Traditionally on the night before the New Year, most Iranians will have Sabzi Polo Mahi, a special dish of rice cooked with fresh herbs and served with smoked and freshly fried fish. Koukou Sabzi, a mixture of fresh herbs with eggs fried or baked, is also served. The next day rice and noodles (Reshteh Polo) is served. Regional variations exist and very colorful feasts are prepared. <br> <br> The 13th day of the new year is called "Sizdah Bedar" and spent mostly outdoors. People will leave their homes to go to the parks or local plains for a festive picnic. It is a must to spend Sizdah Bedar in nature. This is called Sizdah Bedar and is the most popular day of the holidays among children because they get to play a lot! Also in this day, people throw the Sabze away, they believe Sabze should not stay in the house after "Sizdah Bedar". Iranians regard 13th day as a bad omen and believe that by going into the fields and parks they avoid misfortunes. It is also believed that unwed girls can wish for a husband by going into the fields and tying a knot between green shoots, symbolizing a marital bond. <br> <br> Another tradition of the new year celebrations is "<span style="color:blue">Chahar-Shanbeh Soori</span>". It takes place before Saal Tahvil, at the last Wednesday of the old year, well actually Tuesday night! People set up bon fire, young and old leap over the fires with songs and gestures of merriment like: </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">(Sorkhi-e to az man) Give me your beautiful red color<br> (Zardi-e man az to) And take back my sickly pallor! <br> <br> It means: I will give you my yellow color (sign of sickness), and you give me your fiery red color (sign of healthiness). This is a purification rite and 'suri' itself means red and fiery. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">No-Rooz Greetings:</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> No-Rooz Mobarak (Happy No-Rooz, Happy New Year);<br> Eid-eh Shoma Mobarak (Happy New Year to you);<br> No-Rooz Pirooz (Wishing you a Prosperous New Year);<br> Sad Saal be in Saal-ha (Wishing you 100 more Happy New Years).<br> <br> After all No-Rooz is a fun time for all of the Iranians, old and young.</span><span dir="LTR"></span></p> <br></div> text/html 2012-03-08T08:26:16+01:00 modern-english.mihanblog.com محمدرضا رشیدی ( میلاد ) Movie! http://modern-english.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><img style="width: 511px; height: 394px;" src="http://www.chazamation.com/wp-content/uploads/2009/05/hwarbiterspartan001.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><font size="2">تاحلا شده فکر کنید چرا به فیلم،انیمیشن یا ..."movie" می گن؟<br><br>همون طور که می دونید "<span style="font-weight: bold;">move</span>" به معنی حرکت کردن یا حرکت دادن است و در فیلم یا انیمیشن عناصر حرکت می کنند.پس <span style="font-weight: bold;">movie </span>یعنی چیزی که در اون عناصر پویا و محرک هستند!<br><br>امیدوارم خوشتون اومده باشه!<br><br></font><br><br></div>